Terugblik 2022 en werkplan 2023

Aan het eind van 2021 werd van overheidswege de versoepeling van covid-19 maatregelen ingezet. In 2022 waren deze niet meer van kracht en konden onze werkzaamheden weer live plaatsvinden. Slechts bij vergaderingen werd uit praktische overwegingen nog steeds de digitale weg benut. Dit gold vooral vergaderingen die in de avond plaatsvonden.

Terugblik 2022   

Hieronder volgen de hoogtepunten van 2022

A. Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publicaties en bijdrage aan komende tentoonstellingen
 1. Voorzitter Hariëtte Mingoen, schreef samen met Rosemarijn Hoëfte, senior researcher KITLV Leiden en hoogleraar Geschiedenis van Suriname na 1873 aan de UvA, mee aan een artikel voor het blad Wacana, Journal of Humanities of Indonesia. Op 22 november 2022 is de publicatie uitgekomen. In deze link kan het artikel ‘Where is home? Changing conceptions of the homeland in the Surinamese – Javanese diaspora’worden geraadpleegd: https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/.

 2. Tentoonstelling Koloniaal Verleden Regeringsstad Den Haag, Haags Historisch Museum
  Op 24 maart 2023 werd deze tentoonstelling van het Haags Historisch Museum geopend. Hariëtte Mingoen maakte deel uit van het Advies Panel. Dit Panel is ingesteld om de voorwerpen/objecten die Haagse burgers voor de tentoonstelling hebben ingediend te beoordelen en advies uit te brengen. Ook voorzien de leden van dit Panel het HHM-informatie en advies over de historische achtergrond van de objecten en de inrichting van de tentoonstelling.
 3. Suriname tentoonstelling van het Suriname Museum in Amsterdam
  Het Suriname Museum in wording is een initiatief van de Vereniging Ons Suriname. De officiële opening van het Museum op 25 november 2023, zal gepaard gaan met de opening van een grote Suriname tentoonstelling. Hariëtte Mingoen is uitgenodigd om deel te nemen aan de Cultuurtafels en de Ala Kondre tafel. De bedoeling van deze tafelgesprekken is om vast te stellen wat elke cultuurgroep belangrijk vindt voor de representatie van de eigen cultuurgroep in de tentoonstelling. Hariëtte Mingoen zal de deelname aan de Cultuurtafels in 2023 continueren.
 4. In het boek waarin de onderzoeksbevindingen over het koloniaal en het slavernijverleden van hofstad Den Haag worden gepresenteerd, is een interview opgenomen van Hariëtte Mingoen. De publicatie werd op 20 november 2022 gepresenteerd.

B. Migratiegeschiedenis – De graven van contractarbeiders in de gemeente Sint-Michielsgestel

 • Op 20 maart 2022 werd in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de nabestaanden van de overledenen die op de begraafplaats in Sint-Michielsgestel begraven zijn. Zij kregen een uiteenzetting over de plannen met de begraafplaats waar de graven van ca. 51 van de in totaal meer dan 75 contractarbeiders nog zichtbaar zijn. Het voornemen is om de begraafplaats met medewerking van de gemeente Sint-Michielsgestel te behouden. De dienstdoende ambtenaar van deze gemeente legde op de bijeenkomst uit wat van gemeentelijke zijde kan worden verwacht. Middelen uit grafrechten zijn nodig om het onderhoud te garanderen. De gemeente zal niet tot ruimen overgaan omdat het emotioneel en historisch belang voor de Javaans-Surinaamse gemeenschap wordt onderkend.
 • Op 30 oktober 2022 werd een vervolgbijeenkomst gehouden om de nabestaanden te informeren over de plannen om de onbedekte graven van contractarbeiders (circa 17) te gaan bedekken met tweedehandse grafbedekkingen die opnieuw gefreesd en gegraveerd zullen worden. Middelen om dit te kunnen doen voor de contractarbeiders die geen nazaten hebben, worden ingezameld o.a. via crowdfunding. Aan familie die het zelf kunnen betalen werd een oproep gedaan om zich te melden. In 2023 worden de acties om het behoud te garanderen voortgezet.

       

C. Cultureel erfgoed – Versterking van het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan.

 • In 2022 heeft STICHJI haar werkzaamheden als penvoerder voor het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan voortgezet. De bijschrijving van de Surinaamse Javaanse Gamelan werd op 10 oktober 2021 bekrachtigd met de feestelijke ondertekening van de bijschrijvingscertificaten door alle gamelanensembles die deel uitmaken van het Netwerk. Dit vond plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem.
 • Hierna kwamen het Netwerk maandelijks bijeen om de onderlinge samenwerking van een structuur te voorzien. Het besluit is genomen om een vereniging te vormen.
 • In het kader van het behoud, zijn de individuele groepen doorgegaan met de eigen activiteiten in de lokale gemeenschappen waar zij actief zijn. Het Netwerk heeft onder de regie van STICHJI samengewerkt aan een gezamenlijke activiteit, met als thema ‘TOPENG – gemaskerde verbeelding in woord, klank en beweging’. Deze werd op 10 juli 2022 gerealiseerd in Podium Noord, Den Haag.
 • Helaas heeft het Netwerk afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid, initiatiefneemster en leidinggevende van st. Manggar Megar en gamelangezelschap Witing Klapa. Een aderlating voor de eigen organisatie en de eigen gamelangroep, maar ook een groot verlies voor het Netwerk die in haar een stimulerende en stuwende kracht verliest.


D. Cultureel erfgoed- Samenwerking en steun aan projecten in Suriname

De steun aan de Soeki Irodikromo Academie (SIA) voor Kunst en Nijverheid in Suriname, is voortgezet in 2022. Voor TOPENG heeft de batikgroep van deze Academie batikwerken gemaakt die ter verkoop werden gesteld tijdens voornoemde TOPENG evenement. De verkoopinkomsten zijn bestemd voor het draaiend houden van de SIA.

 

E. Speciale aandacht voor ouderen

De maandelijkse informatieve-en recreatieve ontmoetingen voor ouderen werden na de covid-jaren weer opgepakt. Enkele vielen uit als er veel ziekmeldingen waren. De ouderen zijn uit zichzelf erg voorzichtig door de droevige ervaringen met covid, waarbij zelfs doden zijn betreurd. Hoogtepunt was de herdenking van 132-jaar Javaanse immigratie dat op 8 augustus 2022 speciaal voor en met de ouderen werd georganiseerd. Een slametan werd gehouden om de voorouders die contractarbeiders waren te herdenken. Verhalen werden verteld en een dankmaaltijd werd gedeeld. Op 18 december 2022 werd voor de senioren een eindejaar ontmoeting georganiseerd.

 

Werkplan 2023

 • Migratiegeschiedenis – Graven contractarbeiders in Sint-Michielsgestel

De gesprekken met de gemeente Sint-Michielsgestel worden gecontinueerd. De crowdfunding actie voor het bedekken van de onbedekte graven wordt in gang gezet. Een poging wordt gedaan om subsidie aan te vragen in het kader van de herdenking van het koloniaal en slavernijverleden van Nederland, waarvoor van overheidswege subsidiemogelijkheden zijn geopend.  

 • Cultureel erfgoed – ondersteuning Netwerk Surinaams- Javaanse Gamelan

Het werk met, en voor het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan wordt voortgezet. Inzet is het Netwerk te ondersteunen bij de uitvoering van het Borgingsplan voor behoud van de gamelan. Hiervoor wordt met steun van STICHJI een Werkplan 2023 opgesteld. STICHJI zal in 2023 de uitvoering van dit Werkplan begeleiden. Ook zal STICHJI het Netwerk ondersteunen bij de totstandkoming van de statuten voor de vorming van een vereniging.

 • Javaans-Surinaamse Geschiedenis en cultureel erfgoed – Begeleiding van jongeren

STICHJI heeft het initiatief genomen om jongeren die kenbaar hebben gemaakt zich te willen verdiepen in de onbekende en onderbelichte kanten van hun geschiedenis, regelmatig bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze elkaar empoweren en verbindingen met elkaar aangaan. Enkele projectideeën zijn met elkaar gedeeld en zijn intenties uitgesproken om met elkaar samen te werken. STICHJI zal hen o.a. geleiden naar archieven waar materiaal ligt dat nauwelijks bekend is. De eerste bijeenkomst wordt in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam op 21 januari 2023 gerealiseerd.

 


 •  

 • Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publieke bewustwording

STICHJI heeft diverse verzoeken ontvangen voor publieke initiatieven z.a. colleges, debatten, enz. Op deze verzoeken zal worden ingegaan. Op uitnodiging van de organisatie Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst worden gastlessen over de Javaanse contractmigratie verzorgd.

De Suriname tentoonstelling van het Suriname Museum zullen in 2023 verder vorm en inhoud krijgen. Zoals eerder aangegeven is voorzitter STICHJI hierbij betrokken en is gevraagd om deelname aan de Cultuurtafels te continueren.    

 • Zorg voor ouderen

De contacten met de woongemeenschappen voor ouderen worden gecontinueerd. Zij worden met raad en daad bijgestaan.

 • Cultureel erfgoed – Samenwerking met Suriname

STICHJI zal de contacten met Suriname warm houden, vooral m.b.t. behoud van cultureel erfgoed. Bekeken zal worden hoe en met wie kan worden samengewerkt, met name bij behoud van de Surinaams-Javaanse gamelan. De gesprekken die op 25 juni 2022 live werden gevoerd met gamelangroepen in Suriname worden in 2023 voortgezet. Ook zullen mogelijkheden worden onderzocht voor samenwerking met het Muziek Educatie Centrum Commewijne v.w.b. gamelaneducatie.