Overdracht JIP archieven en opening tentoonstelling Haags Gemeentearchief

De archieven die het resultaat zijn van het STICHJI project Javanen in de polder – Den Haag, werden op 13 februari overgedragen aan het Haags Gemeente archief. De overdracht was een historisch moment. Niet alleen is dit voor het Haags Gemeentearchief het eerste migrantenarchief, het is ook het allereerste digitale archief in de collectie.

De schenking werd in ontvangst genomen door Joris Wijsmuller, wethouder cultuur en erfgoed. De schenking werd bekrachtigd met een schenkingsovereenkomst die werd getekend door de wethouder en Hariëtte Mingoen, voorzitter van STICHJI.

Tot de aanwezigen behoorden de heer Ebu Jones, Tijdelijk Zaakgelastigde voor Suriname in Nederland; wethouder Rabin Baldewsingh; Rita Tjien Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname; en Rien Wols van het Brabants Historisch Informatie Centrum.

Wieteke van Dort (Tante Lien) vertelde een verhaal en dansgroep Budoyo Mekar Sari danste de Tari Dolenan.

De overdracht werd bijgewoond door circa 200 gasten.

Opening tentoonstelling

Ter gelegenheid van de overdracht is de tentoonstelling Van nieuwkomer tot Hagenees – Javaanse Surinamers in beeld te bezichtigen tot 26 maart 2018. Deze tentoonstelling biedt een inkijk in de archieven die STICHJI heeft overgedragen aan het Haags Gemeentearchief en omvat materiaal over Haagse migranten van Surinaams-Javaanse afkomst.

In de media:

Bekijk hier het videoverslag van RBU TV en lees hier het artikel op de Waterkant en bekijk de reportages van Sam Jones

Krantenartikel Telegraaf/Haaglanden

Consultatie Immaterieel Cultureel Erfgoed

 

Zaterdag 21 oktober 2017 vond in Sunrise te Rotterdam de Publieke consultatie Immaterieel Cultureel Erfgoed plaats. Wij kijken terug op een goede bijeenkomst. Bezoekers van de consultatie hebben informatie ontvangen en weten meer over het onderwerp immaterieel cultureel erfgoed. Dat is winst.

Pieter van Rooij, adviseur erfgoedzorg van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland informeerde de zo’n 150 geïnteresseerde aanwezigen het publiek over het UNESCO Verdrag ter bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed en wat in Nederland wordt gedaan om het verdrag te implementeren. Ook heeft het publiek een indruk gekregen wat de nationale inventaris behelst en hoe langdurig en ingewikkeld het proces van aanmelding kan zijn. Myrna Wezel, consultant Cultureel erfgoed, deelde in haar presentatie haar praktijkervaringen met het inventarisatie- en voordrachtsproces.

Er waren vragen en opmerkingen die begrijpelijkerwijs werden gesteld omdat de inleidingen te kort waren om op alle facetten in te gaan. Wij trekken de conclusie dat meer bijeenkomsten nodig zijn om duidelijk te maken wat de functie en de werking is van de nationale inventaris (het is geen archief!) en welke mogelijkheden de aanmelding biedt om ons erfgoed te borgen. Tevens dient het besef er te zijn dat het hele proces van aanmelding en het onderhoud van erfgoed, onze eigen verantwoordelijkheid is als gemeenschap van Javaanse Surinamers in Nederland, ook financieel.

Hoewel de aanwezigen van mening zijn dat de stap genomen moet worden om ons erfgoed aan te melden, is er een lange weg te gaan. Het is fijn dat er mensen zijn die hun vinger hebben opgestoken en daarmee zichzelf hebben opgegeven om mee te denken hoe het proces van eventuele aanmelding aangepakt moet worden, met tegelijkertijd aandacht voor versterking van de bewustwording en draagvlak.

Dank aan alle aanwezigen en hun participatie. Groot is onze dank aan St. B.A.R.R. en aan alle vrijwilligers en donateurs.

Bekijk de foto’s hier.

Vooraankondiging: samenwerking STICHJI en St. BARR 127 jaar Javaanse immigratie

Ter gelegenheid van 127 jaar Javaanse Immigratie organiseren wij op 21 oktober 2017 een bijeenkomst waarin het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Javaanse Surinamers in Nederland centraal zal staan.

Wij gaan heel graag met u in gesprek over de vraag of wij, als gemeenschap van Javaanse Surinamers, bereid zijn om elementen van ons cultureel erfgoed voor te dragen voor opname op de Nationale (Nederlandse) Inventaris van Immaterieel Erfgoed. Waarom willen wij dit doen?
Aanleiding voor dit initiatief is het UNESCO Verdrag ter Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed (Safeguarding the Intangible Cultural Heritage), dat door Nederland in 2012 is geratificeerd. Het Verdrag is in 2003 door lidstaten van de Verenigde Naties aangenomen en sindsdien hebben meer dan 174 landen (stand 12 mei 2017) het Verdrag geratificeerd, waaronder Nederland. Ook Suriname heeft onlangs besloten het Verdrag te zullen ratificeren.
Onder immaterieel erfgoed wordt verstaan de praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden, met inbegrip van de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimtes, die gemeenschappen, groepen en in sommige gevallen individuen, erkennen als deel van hun cultureel erfgoed. Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie en van persoon op persoon. Het behoort tot de basis van een gemeenschap en is belangrijk voor een gemeenschappelijke identiteit. Immaterieel erfgoed is  ‘dynamisch, levend erfgoed’. Het wordt voortdurend opnieuw gecreëerd. Mensen -individuen en groepen- geven steeds opnieuw betekenis aan de natuurlijke omgeving en aan de materie die voorgaande generaties aan hen hebben overgedragen.
Landen die het verdrag ondertekenen, zeggen toe het immaterieel erfgoed op hun grondgebied te inventariseren in samenwerking met de gemeenschappen en organisaties. Zij committeren zich aan de verplichting om het erfgoed met passende maatregelen te beschermen.
In Nederland is het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland aangewezen om het UNESCO Verdrag uit te voeren. Het samenstellen van een inventaris van Immaterieel erfgoed is één van de eerste acties van dit Centrum. De oproepen van dit Centrum hebben tot resultaat dat op dit moment  195 tradities geregistreerd staan op de inventarislijst (stand juni 2017). Interessant om te vermelden is dat 5 van de 195 tradities een link hebben met Suriname, met name met het Afro-Surinaams en Marron Cultureel Erfgoed. Deze zijn: 1. Kopro beki; 2. Anansi verteltraditie; 3. Afro-Surinaamse aflegverenigingen; 4. Angisa binden en koto maken en 5. de Marroncultuur. Een andere bekende traditie is de  Indische rijsttafel. Ook de Nederlandse Antillen zijn vertegenwoordigd met de Kaha di orgel en Tambu. De overige tradities zijn autochtone Nederlandse (streek) tradities.
Op 21 oktober nodigen wij twee sprekers uit. Pieter van Rooy, Adviseur Erfgoedzorg, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, zal in algemene zin het Verdrag  toelichten, en ons informeren over de Nationale Inventaris en de procedure en voorwaarden  voor aanmelding. Myrna Wezel van Stichting SPLIKA, deelt met ons de ervaring van de Antilliaanse gemeenschap bij het voordragen van hun tradities en de aandachtspunten/knelpunten welke zij tijdens het proces tegenkwamen.

Na deze sprekers gaan wij graag met u in gesprek over het volgende:
1. Vind u dat onze tradities moeten worden aangemeld voor opname in de Nationale Inventaris?
2. Zo ja, welke tradities komen daarvoor in aanmerking?
3. Welke concrete stappen nemen wij?
De bijeenkomst vindt plaats in Zalencentrum Sunrise in Rotterdam, van 14.00 – 19.30 uur (inloop 13.00 uur).  De consultatie wordt afgewisseld met culturele presentaties en eindigt met een gezamenlijke maaltijd.


Datum: 21 oktober 2017
Locatie: Zalencentrum Sunrise
Tijd: 14.00 – 21.00 uur (Inloop: 13.00 uur)
Let op! Aanmelden is vereist. Dit kan tot uiterlijk 5 oktober 2017
Aanmelden via stichji.nl@gmail.com