Terugblik 2022 en werkplan 2023

Aan het eind van 2021 werd van overheidswege de versoepeling van covid-19 maatregelen ingezet. In 2022 waren deze niet meer van kracht en konden onze werkzaamheden weer live plaatsvinden. Slechts bij vergaderingen werd uit praktische overwegingen nog steeds de digitale weg benut. Dit gold vooral vergaderingen die in de avond plaatsvonden.

Terugblik 2022   

Hieronder volgen de hoogtepunten van 2022

A. Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publicaties en bijdrage aan komende tentoonstellingen
 1. Voorzitter Hariëtte Mingoen, schreef samen met Rosemarijn Hoëfte, senior researcher KITLV Leiden en hoogleraar Geschiedenis van Suriname na 1873 aan de UvA, mee aan een artikel voor het blad Wacana, Journal of Humanities of Indonesia. Op 22 november 2022 is de publicatie uitgekomen. In deze link kan het artikel ‘Where is home? Changing conceptions of the homeland in the Surinamese – Javanese diaspora’worden geraadpleegd: https://scholarhub.ui.ac.id/wacana/.

 2. Tentoonstelling Koloniaal Verleden Regeringsstad Den Haag, Haags Historisch Museum
  Op 24 maart 2023 werd deze tentoonstelling van het Haags Historisch Museum geopend. Hariëtte Mingoen maakte deel uit van het Advies Panel. Dit Panel is ingesteld om de voorwerpen/objecten die Haagse burgers voor de tentoonstelling hebben ingediend te beoordelen en advies uit te brengen. Ook voorzien de leden van dit Panel het HHM-informatie en advies over de historische achtergrond van de objecten en de inrichting van de tentoonstelling.
 3. Suriname tentoonstelling van het Suriname Museum in Amsterdam
  Het Suriname Museum in wording is een initiatief van de Vereniging Ons Suriname. De officiële opening van het Museum op 25 november 2023, zal gepaard gaan met de opening van een grote Suriname tentoonstelling. Hariëtte Mingoen is uitgenodigd om deel te nemen aan de Cultuurtafels en de Ala Kondre tafel. De bedoeling van deze tafelgesprekken is om vast te stellen wat elke cultuurgroep belangrijk vindt voor de representatie van de eigen cultuurgroep in de tentoonstelling. Hariëtte Mingoen zal de deelname aan de Cultuurtafels in 2023 continueren.
 4. In het boek waarin de onderzoeksbevindingen over het koloniaal en het slavernijverleden van hofstad Den Haag worden gepresenteerd, is een interview opgenomen van Hariëtte Mingoen. De publicatie werd op 20 november 2022 gepresenteerd.

B. Migratiegeschiedenis – De graven van contractarbeiders in de gemeente Sint-Michielsgestel

 • Op 20 maart 2022 werd in samenwerking met de gemeente Sint-Michielsgestel een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de nabestaanden van de overledenen die op de begraafplaats in Sint-Michielsgestel begraven zijn. Zij kregen een uiteenzetting over de plannen met de begraafplaats waar de graven van ca. 51 van de in totaal meer dan 75 contractarbeiders nog zichtbaar zijn. Het voornemen is om de begraafplaats met medewerking van de gemeente Sint-Michielsgestel te behouden. De dienstdoende ambtenaar van deze gemeente legde op de bijeenkomst uit wat van gemeentelijke zijde kan worden verwacht. Middelen uit grafrechten zijn nodig om het onderhoud te garanderen. De gemeente zal niet tot ruimen overgaan omdat het emotioneel en historisch belang voor de Javaans-Surinaamse gemeenschap wordt onderkend.
 • Op 30 oktober 2022 werd een vervolgbijeenkomst gehouden om de nabestaanden te informeren over de plannen om de onbedekte graven van contractarbeiders (circa 17) te gaan bedekken met tweedehandse grafbedekkingen die opnieuw gefreesd en gegraveerd zullen worden. Middelen om dit te kunnen doen voor de contractarbeiders die geen nazaten hebben, worden ingezameld o.a. via crowdfunding. Aan familie die het zelf kunnen betalen werd een oproep gedaan om zich te melden. In 2023 worden de acties om het behoud te garanderen voortgezet.

       

C. Cultureel erfgoed – Versterking van het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan.

 • In 2022 heeft STICHJI haar werkzaamheden als penvoerder voor het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan voortgezet. De bijschrijving van de Surinaamse Javaanse Gamelan werd op 10 oktober 2021 bekrachtigd met de feestelijke ondertekening van de bijschrijvingscertificaten door alle gamelanensembles die deel uitmaken van het Netwerk. Dit vond plaats in het Openluchtmuseum in Arnhem.
 • Hierna kwamen het Netwerk maandelijks bijeen om de onderlinge samenwerking van een structuur te voorzien. Het besluit is genomen om een vereniging te vormen.
 • In het kader van het behoud, zijn de individuele groepen doorgegaan met de eigen activiteiten in de lokale gemeenschappen waar zij actief zijn. Het Netwerk heeft onder de regie van STICHJI samengewerkt aan een gezamenlijke activiteit, met als thema ‘TOPENG – gemaskerde verbeelding in woord, klank en beweging’. Deze werd op 10 juli 2022 gerealiseerd in Podium Noord, Den Haag.
 • Helaas heeft het Netwerk afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid, initiatiefneemster en leidinggevende van st. Manggar Megar en gamelangezelschap Witing Klapa. Een aderlating voor de eigen organisatie en de eigen gamelangroep, maar ook een groot verlies voor het Netwerk die in haar een stimulerende en stuwende kracht verliest.


D. Cultureel erfgoed- Samenwerking en steun aan projecten in Suriname

De steun aan de Soeki Irodikromo Academie (SIA) voor Kunst en Nijverheid in Suriname, is voortgezet in 2022. Voor TOPENG heeft de batikgroep van deze Academie batikwerken gemaakt die ter verkoop werden gesteld tijdens voornoemde TOPENG evenement. De verkoopinkomsten zijn bestemd voor het draaiend houden van de SIA.

 

E. Speciale aandacht voor ouderen

De maandelijkse informatieve-en recreatieve ontmoetingen voor ouderen werden na de covid-jaren weer opgepakt. Enkele vielen uit als er veel ziekmeldingen waren. De ouderen zijn uit zichzelf erg voorzichtig door de droevige ervaringen met covid, waarbij zelfs doden zijn betreurd. Hoogtepunt was de herdenking van 132-jaar Javaanse immigratie dat op 8 augustus 2022 speciaal voor en met de ouderen werd georganiseerd. Een slametan werd gehouden om de voorouders die contractarbeiders waren te herdenken. Verhalen werden verteld en een dankmaaltijd werd gedeeld. Op 18 december 2022 werd voor de senioren een eindejaar ontmoeting georganiseerd.

 

Werkplan 2023

 • Migratiegeschiedenis – Graven contractarbeiders in Sint-Michielsgestel

De gesprekken met de gemeente Sint-Michielsgestel worden gecontinueerd. De crowdfunding actie voor het bedekken van de onbedekte graven wordt in gang gezet. Een poging wordt gedaan om subsidie aan te vragen in het kader van de herdenking van het koloniaal en slavernijverleden van Nederland, waarvoor van overheidswege subsidiemogelijkheden zijn geopend.  

 • Cultureel erfgoed – ondersteuning Netwerk Surinaams- Javaanse Gamelan

Het werk met, en voor het Netwerk Surinaams-Javaanse Gamelan wordt voortgezet. Inzet is het Netwerk te ondersteunen bij de uitvoering van het Borgingsplan voor behoud van de gamelan. Hiervoor wordt met steun van STICHJI een Werkplan 2023 opgesteld. STICHJI zal in 2023 de uitvoering van dit Werkplan begeleiden. Ook zal STICHJI het Netwerk ondersteunen bij de totstandkoming van de statuten voor de vorming van een vereniging.

 • Javaans-Surinaamse Geschiedenis en cultureel erfgoed – Begeleiding van jongeren

STICHJI heeft het initiatief genomen om jongeren die kenbaar hebben gemaakt zich te willen verdiepen in de onbekende en onderbelichte kanten van hun geschiedenis, regelmatig bij elkaar te brengen. Zo kunnen ze elkaar empoweren en verbindingen met elkaar aangaan. Enkele projectideeën zijn met elkaar gedeeld en zijn intenties uitgesproken om met elkaar samen te werken. STICHJI zal hen o.a. geleiden naar archieven waar materiaal ligt dat nauwelijks bekend is. De eerste bijeenkomst wordt in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam op 21 januari 2023 gerealiseerd.

 


 •  

 • Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publieke bewustwording

STICHJI heeft diverse verzoeken ontvangen voor publieke initiatieven z.a. colleges, debatten, enz. Op deze verzoeken zal worden ingegaan. Op uitnodiging van de organisatie Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst worden gastlessen over de Javaanse contractmigratie verzorgd.

De Suriname tentoonstelling van het Suriname Museum zullen in 2023 verder vorm en inhoud krijgen. Zoals eerder aangegeven is voorzitter STICHJI hierbij betrokken en is gevraagd om deelname aan de Cultuurtafels te continueren.    

 • Zorg voor ouderen

De contacten met de woongemeenschappen voor ouderen worden gecontinueerd. Zij worden met raad en daad bijgestaan.

 • Cultureel erfgoed – Samenwerking met Suriname

STICHJI zal de contacten met Suriname warm houden, vooral m.b.t. behoud van cultureel erfgoed. Bekeken zal worden hoe en met wie kan worden samengewerkt, met name bij behoud van de Surinaams-Javaanse gamelan. De gesprekken die op 25 juni 2022 live werden gevoerd met gamelangroepen in Suriname worden in 2023 voortgezet. Ook zullen mogelijkheden worden onderzocht voor samenwerking met het Muziek Educatie Centrum Commewijne v.w.b. gamelaneducatie.


Terugblik 2021

Onder beperkende covid-19 omstandigheden, voerde STICHJI de werkzaamheden in 2021 voornamelijk online uit. De versoepelingen in de zomermaanden die duurden tot aan het begin van de herfst, maakten het mogelijk om enkele activiteiten live te laten plaatsvinden. Dit waren de hoogtepunten:
 1. Migratiegeschiedenis en cultureel erfgoed – publicaties

In 2020 heeft Hariëtte Mingoen, voorzitter STICHJI korte artikelen geschreven over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de migratiegeschiedenis en het cultureel erfgoed van Javaanse Surinamers. Ter gelegenheid van de herdenking van 130 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis, op 9 augustus 2020, werden de artikelen gedurende enkele weken gepubliceerd op de website van STICHJI. Op veler verzoek werden uiteindelijk zeven artikelen gebundeld in een boek, met de titel ‘Over verlies en overleven’; ISBN 9789082935660, dat in juni 2021 beschikbaar kwam.

Haar online lezing die op 27 maart 2021 is gehouden voor de Stichting Surinaamse Genealogie, is uitgewerkt tot een artikel ‘Gezondheid, Ziekten en vormen van Zelfzorg van de Javanen in Suriname’, dat in het SSG blad ‘Wi Rutu’ zal verschijnen in januari 2022.

In augustus verscheen in het Parool een opiniestuk van haar hand, dat mede werd getekend door Johan Raksowidjojo, voorzitter van stichting Javanen in diaspora Nederland, JID-NL. https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-vergeet-de-contractarbeid-door-koelies-niet-ook-dat-is-het-slavernijverleden~bf14871ce/.

Ook schreef voorzitter Hariëtte Mingoen, op verzoek van Rosemarijn Hoëfte, senior researcher KITLV Leiden en hoogleraar Geschiedenis van Suriname na 1873 aan de UvA, als co-auteur mee aan een artikel, getiteld ‘A double migration: The Surinamese-Javanese diaspora and connections to the homeland’ dat zal verschijnen in het blad Wacana, Journal of Humanities of Indonesia.

Migratiegeschiedenis – Begraafplaats contractarbeiders in Sint-Michielsgestel

In Sint-Michielsgestel zijn tenminste 75 contractarbeiders begraven. Dit heeft een inventarisatie, uitgevoerd door voorzitter Hariëtte Mingoen, in samenwerking met Nurman Pasaribu, coördinator Sambatangroep Begraafplaatsen Noord-Brabant, aangetoond.  De resultaten van deze inventarisatie is door STICHJI gepubliceerd in een boekje, met de titel ‘Omdat zij meer zijn dan een nummer’.

In Nederland is weinig tot niets bekend over de geschiedenis van de contractarbeiders die in Sint-Michielsgestel begraven zijn. Ook onder de Javaanse Surinamers zijn slechts de ingewijden die ervan weten.

Met de gegevens en de foto’s die gehaald zijn uit de database ‘Contractarbeiders uit Java’, van het Nationaal Archief, hebben de doden een gezicht gekregen. Dit is van belang om aan te tonen dat de begraafplaats aan de Nieuwstraat, vanwege de contractarbeiders die daar begraven zijn, een link heeft met de koloniale geschiedenis van Nederland.


Inventarisatie van de contractarbeiders die in Sint-Michielsgestel zijn begraven

Begraafplaats Nieuwstraat in Sint-Michielsgestel, waar de contractarbeiders zijn begraven.

Op 5 augustus 2021, werd het boekje overhandigd aan Eric van der Dungen, wethouder voor Beheer en Onderhoud en Openbare werken en Erik ter Heide, coördinator begraafplaatsen van de gemeente Sint-Michielsgestel. Door voorzitter STICHJI en Nurman Pasaribu, is bepleit om de begraafplaats te behouden als funerair erfgoed met een bijzondere geschiedenis. Bovendien is toestemming gevraagd voor het plaatsen van een monument dat recht doet aan zowel de geschiedenis van de Javanen in Sint-Michielsgestel, als de geschiedenis van de contractarbeid.

Op dit verzoek is positief gereageerd door de wethouder. Een vervolggesprek met Dhr. ter Heide vond plaats op 12 oktober, waarbij is afgesproken om in 2022 het gesprek voort te zetten met deelname van de families van de overledenen, zodat zij geïnformeerd worden over de bedoelingen.

Hariëtte Mingoen en Nurman Pasaribu bij de gemeente Sint-Michielsgestel
 
Cultureel erfgoed – Bijschrijving Surinaams-Javaanse gamelan in erfgoed inventaris Nederland

STICHJI heeft in 2021 de penvoering en coördinerende werkzaamheden die betrekking hebben op de bijschrijving van de gamelan in de immaterieel erfgoed inventaris van Nederland t.b.v. het Netwerk Surinaams-Javaanse gamelan, voortgezet. De werkzaamheden begonnen in oktober 2017 met consultaties in het hele land. Het proces leidde tot de daadwerkelijke voordracht in september 2020. De acceptatie van de voordracht werd door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland – KIEN- bekend gemaakt op 10 december 2020.

De bijschrijving in de erfgoed inventaris moest echter nog worden bekrachtigd. Dit bestaat doorgaans uit de uitreiking van het bijschrijvingscertificaat door het KIEN. In verband met covid-19 werd besloten om de bekrachtiging uit te stellen tot 10 oktober 2021.

Om dit feestelijk te laten plaatsvinden zijn diverse, voornamelijk online, voorbereidingsvergaderingen gehouden met de gamelangroepen in het Netwerk. In het programma dat gepresenteerd werd, kwam de gamelan ruimschoots onder het voetlicht. De bekrachtiging vond plaats bij het Nederlands Openlucht Museum (NOM) in Arnhem. Voor de invulling van deze samenwerking zijn drie live bezoeken gebracht aan het NOM. Door de versoepeling van de coronamaatregelen was het mogelijk om de plechtigheid met aanwezigheid van het publiek te laten plaatsvinden.

Het publiek bij de ondertekening van het bijschrijvingscertificaat gamelan in het Nederlands Openlucht Museum Arnhem.

v.l.n.r. Pieter van Rooij, adviseur Erfgoedzorg KIEN; Orlando Kromopawiro, coördinator Netwerk Surinaams-Javaanse gamelan; Hariëtte Mingoen, voorzitter STICHJI tevens penvoerder voor het Netwerk ; Hendrik Heinrichs, voorzitter toetsingscommissie KIEN.

Orlando Kromopawiro en Roel Karijopawiro, ondertekenaar voor gamelangezelschap Trisno Soeworo, Rotterdam
De vlag die in het vervolg bij alle gamelanactiviteiten wordt uitgehangen als teken van de bijschrijving.

10 oktober 2021 is een bijzondere dag geworden door de synergie tussen de gamelangroepen en de fijne samenwerking met KIEN en het NOM.

De voorbereidingsbijeenkomsten en de uitvoering bij het NOM hebben aangetoond dat de verbondenheid tussen de gamelangroepen is versterkt.

Cultureel erfgoed- Samenwerking en steun aan Suriname

STICHJI verleende steun aan de Soeki Irodikromo Academie voor Kunst en Nijverheid in Suriname. De steun bestond uit een fondsenwervingsactie om de Academie in staat te stellen herstelwerkzaamheden uit te voeren. De Academie heeft geleden van meerdere inbraak waarbij vitale voorzieningen in het gebouw, zoals de elektrische meterkast en bedradingen, kunstwerken en materiaal zijn gestolen. Het gebouw had eveneens een renovatie nodig van het dak en de toiletten.

Via Facebook heeft STICHJI een oproep gedaan om te doneren. Om donaties te stimuleren werd het boek ‘Over verlies en overleven’ cadeau gegeven aan iedere donateur die vanaf € 40 en meer doneerde. De batikgroep van de Soeki Irodikromo Academie voegde aan het boek een batiktasje toe, waarmee de gezamenlijke inzet voor de fondsenwerving werd versterkt.

STICHJI droeg ook bij aan de kosten van de verscheping van schoolmeubilair naar Suriname. Het initiatief kwam van st. BARR die in Rotterdam van een school het meubilair kreeg. In Suriname is het meubilair geschonken aan de Nabawischool.

De batiktasjes, gemaakt door de batikgroep van de Soeki Irodikromo Academie, die met het boek ‘Over verlies en overleven’ cadeau werden gegeven aan donateurs.
De nieuwe, beveiligde meterkast
Het gerepareerde dak van de Soeki Irodikromo Academie.
Zorg voor ouderen

De maandelijkse informatieve-en recreatieve ontmoetingen voor ouderen konden sinds maart 2020 i.v.m. covid-19 geen doorgang vinden. Desalniettemin werd het contact met de twee woongemeenschappen voor ouderen in Den Haag onderhouden. Er was veel leed en verdriet door het overlijden van de voorzitter en enkele bewoners.

Bij woongemeenschap Wisma Tunggal Karsa verleende voorzitter Hariëtte Mingoen assistentie bij de verkiezing van nieuwe bestuursleden. Uiteindelijk zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen, die samen met de zittende penningmeester het huidig bestuur vormen. De nieuwe bestuursleden werden verwelkomd door de bewoners met een slametan, op 17 juli 2021.

Een bewonersvergadering op 14 oktober werd ook bijgewoond door Hariëtte Mingoen. Op de agenda stond de veiligheid in de woongemeenschap. Het plan was om op 27 december het jaar af te sluiten met de bewoners van de twee woongemeenschappen. Dit kon echter door de verscherpte coronamaatregelen geen doorgang vinden.

De slametan ter verwelkoming van het nieuwe bestuur van Wisma Tunggal Karsa
Weer bij elkaar, omdat het even kon. Enkele ouderen van de woongemeenschap Wisma Tunggal Karsa tijdens de versoepelingen in oktober 2021.

Dankwoord

STICHJI dankt allen die deze werkzaamheden mede mogelijk hebben gemaakt.     

Interview Sri Irodikromo

 

Op 8 juni jl. werd Sri Irodikromo tijdens een uitzending van Radio Bangsa Jawa geïnterviewd over de fondsenwervingsactie voor de renovatie van de Soeki irodikromo Academie.

Luister zelf, wat zij vertelt over de noodsituatie van de Academie. 
 
Doet u ook mee met deze actie om de Academie te redden? Elke Euro of SRD geldt!!
IBAN: NL10 INGB 0008648942, t.n.v. Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie, Den Haag, onder vermelding van ‘Soeki Irodikromo Academie’ of op 
Rekening 5775809 bij de Surinaamse Bank t.n.v. Sri Irodikromo. 
 
Veel dank voor uw gift! 

OPROEP!!

STEUN DE RENOVATIE VAN DE SOEKI IRODIKROMO ACADEMIE EN HELP SRI IRODIKROMO DE WENS VAN HAAR VADER TE VERVULLEN.

Beeldende kunstenaar Soeki Irodikromo is op 18 augustus 2020 van ons heengegaan.

Soeki heeft samen met personen die gedurende zijn leven actief waren bij de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) jarenlang gewerkt aan de totstandkoming van de Academie. Als bekroning van zijn grote persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid om de Academie te realiseren, werd de Academie in 2010 bij de herdenking van 120 jaar Javaanse immigratie naar hem vernoemd.

Zijn passie en streven om Javaanse elementen van de kunst en cultuur van Suriname te behouden, kwam tot leven in de Soeki Irodikromo Academie. Hij introduceerde cursussen in de batikkunst, in keramische kunst met Surinaamse klei en in teken- en schildertechnieken op allerlei materialen, waaronder textiel en aardewerk.

Tijdens zijn ziekbed heeft hij zijn even artistieke dochter Sri Irodikromo, als het ware de opdracht gegeven om zijn levenswerk, zijn legacy, voort te zetten. Erg mooi dat Soeki zijn wens kenbaar heeft gemaakt aan zijn dochter. Hieruit blijkt zijn grote vertrouwen in haar.       

De Academie bestaat om en bij 12 jaar. Gedurende deze lange periode is weinig tot geen onderhoud aan het gebouw gedaan. In een artikel van De Ware Tijd van 6 december 2020 lezen wij dat het gebouw in een deplorabele staat verkeert en door enkele inbraken in elkaar dreigt te donderen.

http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2020/12/06/fundraising-om-soeki-irodikromo-volksacademie-te-behouden/


Sri heeft niet stilgezeten en heeft zelf al een fundraising georganiseerd waarmee de restauratie van de voorgevel is gerealiseerd (zie foto). Maar er moet veel meer aan het gebouw worden verbeterd. Tot overmaat van ramp, heeft Sri onlangs laten weten dat de zekeringskast door dieven is ontmanteld en meegenomen. Hierdoor is er geen elektriciteit in het gebouw en zullen cursussen (als het weer kan na de corona) in de avonduren niet mogelijk zijn.

STICHJI wil Sri een handje helpen om de middelen binnen te halen voor de essentiële renovatiewerkzaamheden. Wij doen daarom deze oproep. Geef wat jullie kunnen missen. Elke euro is welkom. Wat jullie geven, nemen wij in dank aan, maar donateurs die vanaf € 40 en meer storten voor dit goede doel, krijgen iets terug: van STICHJI een boek (zie foto) en van de batikgroep van de Soeki Irodikromo Academie een tasje met batikapplicatie (zie foto).

De prijs van het boek en het tasje worden NIET in rekening gebracht van je donatie. Donaties worden voor 100% bestemd voor de renovatie. Op deze manier dragen STICHJI en de Soeki Irodikromo Academie een steentje bij om de fondsenwerving kracht bij te zetten.  


STICHJI werkt bij deze actie samen met Sri Irodikromo. Het is daarom ook mogelijk om in Suriname in SRD te doneren. Donaties kunnen worden gestort op rekening 5775809 bij de Surinaamse Bank t.n.v. Sri Irodikromo. Vrienden die vanaf SRD 1.000 doneren, krijgen ook van Sri het boek en het tasje. 

Graag ontvangen wij in Nederland jullie donatie op IBAN: NL10 INGB 0008648942, t.n.v. Stichting Comité Herdenking Javaanse Immigratie, Den Haag, onder vermelding van ‘Soeki Irodikromo Academie’. Kom je met je donatie in aanmerking voor het boek en tasje, stuur dan een e-mail naar stichji.nl@gmail.com met je adres. Wij zorgen dan voor de verzending van de attentie.

Donaties zijn welkom tot 9 augustus 2021, de dag waarop wij 131 jaar Javaans-Surinaamse geschiedenis herdenken. Dan maken wij, zowel in Suriname als in Nederland, het eindresultaat van deze actie bekend.

GEEF EN DRAAG BIJ AAN HET BEHOUD VAN HET JAVAANS-SURINAAMS CULTUREEL ERFGOED DAT SOEKI IRODIKROMO MET VEEL VERVE HEEFT UITGEDRAGEN EN DOOR SRI ZAL WORDEN VOORTGEZET!!

Veel dank voor jullie steun!